3069


3069 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ Φ40 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Φ50 CONNECTION COLUMN Φ40 WITH COLUMN Φ50