3046-830357.11


3046 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ Φ50 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Φ50 CONNECTION COLUMN Φ50 WITH COLUMN Φ50