3045-830280.11


3045-830280.11 ΓΩΝΙΑ 90ο ΜΟΙΡΩΝ Φ16 JOINT 90o DEGREES Φ16