3008+3010-830108.11


3008+3010 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ50 ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Φ 40 JOINT HADNRAIL Φ50 WITH COLUMN Φ40